REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „DILIHO” SPÓŁKI DIGITAL LIFESTYLE HOUSE SP. Z O.O.

 

§ 1.

Informacja o podmiocie prowadzącym sklep.

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest spółka Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508472, posiadająca: numer NIP: 5213671301, numer Regon: 147226279, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000 złotych.

Do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep – w zakresie działalności sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: sklep@diliho.pl, numer telefonu: 22 455 55 55.

§ 2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

adres klienta – oznacza wskazany przez klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień klienta w zakresie składania i realizacji zamówień przy wykorzystaniu sklepu;

cennik – opublikowane przez DLH w sklepie ceny poszczególnych produktów;

DLH – Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508472, posiadająca: numer NIP: 5213671301, numer Regon: 147226279, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000 złotych;

dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

klient – potencjalny lub faktyczny nabywca produktów prezentowanych przez DLH przy wykorzystaniu sklepu;

konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konto klienta – oznacza konto klienta pozwalające na administrowanie przez klienta zakresem uprawnień dotyczącym wyboru produktów i składania zamówień za pośrednictwem sklepu;

osoby trzecie – osoby inne niż klient i DLH;

produkty – towary prezentowane przez DLH przy wykorzystaniu sklepu, które mogą nabyć klienci na podstawie umowy sprzedaży;

przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego spółki Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, wraz ze wszelkimi jego zmianami dokonanymi przez DLH;

PayU – dostawca usługi płatności internetowych - PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 złotych, kapitał wpłacony 4.944.000 złotych;

PayU Raty – metody ratalnej płatności za produkty, udostępnione przez PayU, wykorzystujące środki pochodzące z umowy pożyczki zawartej pomiędzy klientem a pożyczkodawcą, przy pośrednictwie PayU, w wariantach udostępnionych dla klienta sklepu wskazanych pod adresem: https://diliho.pl/platnosc.html;

Polityka Prywatności – udostępniony pod adresem https://diliho.pl/polityka-prywatnosci.html dokument elektroniczny określający zasady przetwarzania danych osobowych klientów sklepu;

pożyczkodawcy – podmioty prawne udzielające klientom pożyczki w ramach metody płatności PayU Raty;

sklep – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem https://diliho.pl/ stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami. Sklep internetowy prowadzony przez DLH pod witryną https://diliho.pl/ oferujący możliwość zamówienia i nabycia produktów;

strony – oznaczają klienta i DLH;

świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

umowa sprzedaży – oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy DLH (będącym sprzedawcą) a klientem (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży zawartej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

umowa zawarta na odległość – zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Ustawa o VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

wada fizyczna – wada fizyczna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

wada prawna – wada prawna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

warunki szczegółowe – o ile nie ustalono inaczej oznaczają szczegółowe warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży, zawartej przy wykorzystaniu sklepu.

zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem sklepu, stanowiące ofertę nabycia produktów.

zamówienia hurtowe – zamówienie lub suma zamówień składanych przez klienta, w ramach których klient zamierza zakupić powyżej 3 sztuk danego produktu w okresie nie dłuższym niż dany miesiąc kalendarzowy.

§ 3.

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa:
a) zasady oraz warunki korzystania przez klientów ze sklepu;
b) warunki zawierania umów sprzedaży produktów przy wykorzystaniu witryny internetowej funkcjonującej pod adresem https://diliho.pl,
c) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

3. Sklep stanowi platformę umożliwiającą klientom:

a) informowanie klientów o produktach dostępnych w sklepie;
b) składania przez klientów zamówień;
c) zawieranie z klientami umów sprzedaży.

4. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci.

6. Korzystanie ze sklepu, jak również złożenie zamówienia przez klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania warunków umowy sprzedaży i warunków świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie.  Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Witryna sklepu przedstawia wygląd i parametry produktów, które mogą się znajdować w ofercie handlowej DLH.

8. Treści zamieszczone w ramach sklepu w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamieszczone w ramach sklepu treści w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

9. Zaproszenie do składania ofert obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów usług (VAT). DLH zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sklepie bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak zamówień złożonych przed momentem opublikowania zmiany danej ceny.

11. DLH zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:

a) zmiany danych zawartych w sklepie, w szczególności ceny oferowanych produktów czy dostępności poszczególnych wersji produktów;
b) czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych produktów prezentowanych za pośrednictwem sklepu;
c) wycofywania poszczególnych produktów ze sklepu;
d) zmiany parametrów technicznych sklepu, bez podawania przyczyn.

§ 4.

Rejestracja w sklepie.

1. Klient może składać zamówienia przy wykorzystaniu sklepu zarówno:

a) bez konieczności rejestracji konta użytkownika w sklepie,
b) po zarejestrowaniu konta klienta w sklepie, na podstawie adresu e-mail klienta oraz unikalnego hasła.

2. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna. Zarejestrowanie w sklepie może nastąpić zarówno:

a) przy składaniu zamówienia albo,
b) bez składania zamówienia.

3. Zarejestrowanie się następuje poprzez wypełnienie przez klienta udostępnionego w sklepie formularza rejestracyjnego.

4. Zarejestrowanie w sklepie możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez klienta regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pół z oświadczeniem klienta o akceptacji ww. dokumentów.

5. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego klient jest także informowany, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest klient (w tym do założenia konta klienta oraz realizacji umowy sprzedaży). Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez DLH w celach marketingowych i reklamowych, w tym na przesyłanie przez DLH informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej – zgoda ta jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zarejestrowania w sklepie.

6. Wyrażenie zgody i potwierdzenie otrzymania informacji z ust. 5 powyżej następuje poprzez wypełnienie (zaznaczenie) pól z odpowiednimi oświadczeniami.

7. Po otrzymaniu i weryfikacji formularza z danymi klienta przez DLH następuje utworzenie konta klienta.

8. DLH zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji konta klienta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji konta klienta, w przypadku naruszenia przez klienta przepisów prawa, postanowień regulaminu lub innych ważnych przyczyn.

9. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do konta klienta, w tym w szczególności do:

a) przechowywania loginu i hasła do konta klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie,
b) nie udostępniania loginu i hasła do konta jakimkolwiek osobom trzecim,
c) natychmiastowego informowania DLH o potrzebie blokady konta klienta w sytuacji gdy klient poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu lub hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.

10. Wszelkie zamówienia złożone po zalogowaniu do sklepu z użyciem unikatowego loginu i hasła klienta uważa się za zamówienia złożone przez klienta.

11. DLH ma prawo do dezaktywacji lub usunięcia konta klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez klienta przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez klienta działań narażających DLH na szkodę.

§ 5.

Składanie i potwierdzanie zamówień. Płatności.

1. Składanie zamówień jest możliwe po zalogowaniu się do sklepu (w przypadku klientów posiadających konto klienta w sklepie) bądź bez logowania (w przypadku klientów nie posiadających konta klienta w sklepie).

2. Zalogowanie następuje poprzez kliknięcie przez klienta ikony logowania, a następnie wpisania swojego loginu (adresu e-mail), unikalnego hasła oraz wybrania ikony zalogowania.

3. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim.

4. Klient dokonuje wyboru spośród produktów, których wizerunki i opisy są prezentowane za pośrednictwem sklepu. Klient może wybrać produkt według kategorii, bądź ze zbioru wszystkich produktów. Po wyborze produktu, jeżeli jest on dostępny w wielu kolorach, klient może wybrać odpowiedni kolor wybierając oznaczenie danego koloru. Wybór produktów następuje przez wybranie w polu znajdującym się obok produktu („ilość") ilości wybranych produktów i naciśnięcie opcji „Kup".

5. Po wybraniu opcji „Kup" uprzednio wybrany produkt w stosownej ilości zostaje dodany do koszyka. Klient ma w każdym momencie wgląd do tego, jakie produkty, w jakiej ilości i w jakiej cenie znajdują się w jego koszyku.

6. Po wybraniu i dodaniu do koszyka wszystkich produktów które obejmować ma zamówienie, klient wybiera ikonę koszyka, a następnie „Do kasy". Po wybraniu tej opcji klient przechodzi do pierwszego kroku koszyka, gdzie widzi wszystkie wybrane przez siebie produkty, ich ilość i łączną cenę.

7. W ramach koszyka klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, a przy każdej z opcji widoczny jest jej koszt. DLH umożliwia obecnie zrealizowanie dostawy wyłącznie poprzez przesyłkę kurierską.

8. W ramach koszyka klient dokonuje wyboru sposobu płatności. Dostępne opcje płatności to:

a) płatność za pobraniem, w przypadku dostawy przesyłką kurierską,
b) płatność przelewem bankowym z góry,
c) płatność elektroniczna, za pośrednictwem PayU, w tym w ramach Rat PayU.

9. Po wybraniu sposobu dostawy i sposobu płatności klient przechodzi do kolejnego kroku w ramach koszyka, poprzez wybranie przycisku „Dalej". W kolejnym kroku w ramach koszyka klient potwierdza swoje dane.

10. Po potwierdzeniu swoich danych klient przechodzi do kolejnego kroku w ramach koszyka, w którym zawarte jest podsumowanie danych klienta, wartości koszyka, kosztów wysyłki, oraz wybranych opcji dostawy i płatności. W tym kroku klient musi złożyć (zaznaczyć) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz prawem do odstąpienia od umowy jak i uprawnieniami wynikającymi z rękojmi przy sprzedaży. W przypadku wybrania opcji płatności przez PayU, klient musi ponadto złożyć (zaznaczyć) oświadczenie o zapoznaniu się i o akceptacji regulaminu PayU. Po dokonaniu tych czynności klient składa zamówienie poprzez wybranie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

11. Dokonanie ww. czynności oraz kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi złożenie zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży z DLH. Skutkiem prawnym otrzymania przez DLH zamówienia jest związanie klienta ofertą.

12. Akceptacja przez DLH oferty jest dokonywana poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość dochodzi w momencie przesłania na adres poczty elektronicznej klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

13. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. DLH dołoży starań aby zamówienia były realizowane w ciągu dwóch dni roboczych następujących po złożeniu zamówienia.

14. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. DLH zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia zamówienia przez klienta w drodze bezpośredniego kontaktu z klientem.

16. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach wskazanych w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość, dołączonego do wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 13.

17. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony zgodnie postanowią odmienne.

18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

19. Treść umowy sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez DLH. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

20. DLH w związku ze sprzedażą produktu wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. paragon albo fakturę. Źródłem danych DLH do wystawienia faktury są dane podane przez klienta podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

21. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez DLH w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

22. DLH nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.

23. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu sklepu, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy DLH a klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.

24. Walutą wszelkich płatności w zakresie zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu jest polski złoty.

§ 6.

Realizacja zamówień.

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, DLH dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 1 do 2 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przedpłaty (tj. płatności, o których mowa w § 5 ust. 8 punkt b) lub c)), termin o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od daty wpłacenia przez klienta do DLH kwoty pełnej ceny.

2. W przypadku wyczerpania zapasów produktów, DLH określa dłuższy termin realizacji zamówienia i zawiadamia o tym klienta.

3. W toku realizacji zamówienia klient może otrzymać od DLH następujące wiadomości e-mail:

a) z potwierdzeniem złożenia zamówienia,
b) z potwierdzeniem oczekiwania na dokonanie płatności,
c) z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji,
d) z potwierdzeniem wysłania przesyłki,
e) z potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia.

4. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta.

5. DLH zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej przy wykorzystaniu sklepu umowy sprzedaży:

a) w przypadku wyboru przez klienta którejkolwiek z form płatności, o których mowa w § 5 ust. 8 litera b) albo litera c), w tym metody płatności PayU Raty,  jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży lub,
b) gdy produkt jest niedostępny w magazynie DLH lub u dostawców DLH w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

Równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od umowy jest poinformowanie klienta o anulowaniu zamówienia.

6. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera pomimo podjęcia prób jej doręczenia umowa sprzedaży może zostać przez DLH rozwiązana, poprzez złożenie klientowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy w ciągu 14 dni od dnia zwrotu nieodebranej przesyłki do DLH. W przypadku rozwiązania umowy klient zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz DLH kosztów poniesionych z tytułu nieodebrania przez klienta przesyłki, na które składa się koszt dostawy, zwrotu oraz obsługi zwrotu.

7. W przypadku wybrania przez klienta sposobu zapłaty w trybie określonym w § 5 ust. 8 punkt b) lub c) produkt jest dostarczany nie wcześniej niż w momencie, w którym kwota płatności trafi na rachunek bankowy DLH.

§ 7.

Szczególne warunki składania i potwierdzania zamówień oraz realizacji zamówień i płatności dla klientów niezarejestrowanych w sklepie.

1. Zamówienia w sklepie mogą być składane także przez klientów nie posiadających konta klienta w sklepie na zasadach określonych w § 5 i § 6 regulaminu z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Klient nie posiadający konta klienta w sklepie, po wybraniu sposobu dostawy i sposobu płatności wybiera czy chce się zarejestrować w sklepie, czy też chce złożyć zamówienie bez rejestracji. Przy wyborze opcji zamówienia bez rejestracji, klient musi podać swoje dane osobowe konieczne do zawarcia umowy sprzedaży, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu i polityki prywatności oraz może złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z prawem do odstąpienia od umowy jak i uprawnieniami wynikającymi z rękojmi przy sprzedaży.

§ 8.

Informacja handlowa.

1. DLH nie przesyła do klientów niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez klienta na jej otrzymywanie – podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia w sklepie.

§ 9.

Reklamacje.

1. DLH ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad.

2. Wszelkie reklamacje można składać do DLH w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej na adres:

ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), e-mail: reklamacje@diliho.pl, tel.: 22 455 55 55.

3. DLH przyjmuje również od klientów reklamacje dotyczące płatności za produkty zakupione w sklepie, a co do których dokonano płatności za pośrednictwem PayU.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie klienta, oznaczenie zamówienia oraz opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym dotyczącym płatności za pośrednictwem PayU muszą być zawarte co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, data transakcji, reklamowana kwota oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji DLH zwraca się do klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. DLH będzie rozpatrywać reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Gdyby wyjaśnienie okoliczności faktycznych związanych z reklamacją w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym było niemożliwe, reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie powołanych okoliczności było możliwe.

7. W zakresie reklamacji dotyczących płatności za pośrednictwem PayU termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji przez PayU, niemniej jednak w przypadku jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, termin rozstrzygnięcia reklamacji jest liczony od dnia dostarczenia przez klienta brakujących informacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez PayU współdziałania z instytucjami pośredniczącymi (tj. przedsiębiorcami oferującymi usługę płatniczą, w ramach której klient przekazuje PayU środki dla celów zapłaty DLH, w tym systemy płatności, pod auspicjami których zostały wydane elektroniczne instrumenty płatnicze, w szczególności karty płatnicze [w szczególności Mastercard i Visa] oraz przelewy bankowe) termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od instytucji pośredniczących odpowiednich informacji, przy czym nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez PayU.

8. W momencie odbioru przesyłki klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego DLH zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty te nie mogą jednak przekraczać kosztów zwyczajowo przyjętych w stosunkach tego rodzaju.

§ 10.

Szczególne regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do klientów będących konsumentami.

1. DLH dostarcza konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia.

2. Na żądanie konsumenta DLH wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu.

3. W zakresie produktów kupionych za pośrednictwem sklepu, DLH obowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad.

4. Konsument, który zawarł umowę przy wykorzystaniu sklepu może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności: od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części,
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6. Konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować DLH o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak wykorzystanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przy wykorzystaniu sklepu, umowę uważa się za niezawartą.

9. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim DLH przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

10. DLH ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany w ramach sklepu).

11. DLH dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym wypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. Jeżeli DLH nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DLH, DLH nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

17. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

18. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w tym zaś w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

20. W wypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, DLH zwróci koszty doręczenia mu zamówionego produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie sklepu.

21. W wypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

22. Zwracane produkty powinny być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

23. Niniejszy regulamin nie nakłada na klienta obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem świadczenia. Wybór możliwości zakupu obejmującej zapłatę ceny przed otrzymaniem świadczenia, w tym w szczególności zapłata w formie przedpłaty, jest uprawnieniem klienta.

24. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umów sprzedaży zawartych z DLH, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

25. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a DLH prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres głównej siedziby: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane konsumenckie pomiędzy konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE a DLH. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.

26. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez konsumenta, DLH informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

27. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

§ 11.

Szczególne regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami.

1. W zakresie sprzedaży uregulowanej regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 681 Kodeksu cywilnego, zatem wskutek przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a samo przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.

2. W zakresie sprzedaży uregulowanej regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty.

3. W zakresie sprzedaży uregulowanej niniejszym regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 69 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonywania umowy.

4. W przypadku wady fizycznej lub wady prawnej DLH ponosi wobec kupującego odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku udzielenia przez podmioty trzecie gwarancji na produkty sprzedawane przez DLH przy wykorzystaniu sklepu, do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie zasady określone w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego.

6. Zapłata ceny w formie potrącenia wymaga odrębnego porozumienia stron.

§ 12.

Mechanizm podzielonej płatności.

1. Przy dokonywaniu płatności za nabyte produkty wymienione w poz. 59-67 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem wynosi co najmniej 15 000 zł, klient będący podatnikiem VAT obowiązany jest zastosować mechanizm podzielonej płatności.

2. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

a) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
b) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

3. Zapłata należności za produkty, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jest możliwa wyłącznie przy wykorzystaniu opcji płatności, o której mowa w §5 ust. 8 lit. b niniejszego regulaminu.

4. DLH nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez klienta będącego podatnikiem VAT płatności za produkty, o których mowa w ust. 1 powyżej,  bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

§13.

Dane osobowe.

Zasady zbierania, przekazywania oraz innego rodzaju przetwarzania danych osobowych klientów określa Polityka Prywatności.

§14.

Szczególne warunki płatności elektronicznych za pośrednictwem PayU.

1. Zasady przekazywania danych osobowych klientów do PayU określa Polityka Prywatności.

2. DLH zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia możliwości korzystania przez klientów z usług PayU.

§15.

Szczególne warunki płatności elektronicznych w ramach metody płatności PayU Raty.

1. W ramach płatności elektronicznej, za pośrednictwem PayU, udostępnia się klientom – na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, regulaminach, warunkach i zasadach dotyczących Rat PayU określanych lub udostępnianych przez PayU, o których mowa w §15 ust. 7– możliwość zapłaty za produkty przy wykorzystaniu metod płatności PayU Raty.

2. Usługa płatności elektronicznej w ramach metody płatności PayU Raty, dostępna jest jedynie dla  klientów, którzy:

a) spełniają wszelkie wymogi stawiane przez PayU oraz pożyczkodawców, w tym wymogi formalne, oraz
b) posiadają w ocenie danego pożyczkodawcy odpowiednią zdolność kredytową.

3. Obsługę płatności elektronicznej przy wykorzystaniu metod płatności PayU Raty zapewnia PayU.

4. Umowa o pożyczkę PayU Raty zawierana jest pomiędzy klientem a pożyczkodawcą przy pośrednictwie PayU. DLH nie jest stroną umowy o pożyczkę zawartej w ramach metod płatności PayU Raty.

5. Wszelkie wymagane prawem pouczenia, informacje i dokumenty, w szczególności oferta pożyczki oraz projekt umowy o pożyczkę są udostępniane klientowi przez PayU oraz bezpośrednio przez pożyczkodawcę.

6. DLH nie uzyskuje wynagrodzenia od klientów, PayU ani od pożyczkodawców z tytułu udostepnienia klientom metod płatności PayU Raty.

7. Ogólne informacje dotyczących Rat PayU, w tym odesłania do stron internetowych PayU zawierających informacje lub regulaminy dotyczące Rat PayU, dostępne są dla klienta pod adresem: https://diliho.pl/platnosc.html.

8. DLH zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia możliwości korzystania z metod płatności PayU Raty.

9. Odstąpienie od umowy pożyczki zawartej w ramach płatności PayU Raty nie powoduje równocześnie odstąpienia od umowy zawartej z DLH. Odstąpienie od umowy zawartej z DLH, może nastąpić jedynie na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie oraz w Ustawie o prawach konsumenta.

§ 16.

Postanowienia końcowe.

1. Akceptując niniejszy regulamin klient wyraża zgodę na obowiązywanie jego postanowień, kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.

2. DLH zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:

a) uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do DLH i wpływające na jego działalność;
b) wprowadzenie przez DLH zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Klientów, wpływających na obsługę Klientów Sklepu;
c) zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez DLH z oferowania niektórych usług.

3. O treści zmian regulaminu, DLH poinformuje poprzez umieszczenie na stronie sklepu wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo klienci zarejestrowani zostaną powiadomieni przez  DLH o zmianie regulaminu w wiadomości email przesłanej na adres wskazany przez klienta na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian

4. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje zmian regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie DLH w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie regulaminu. Brak zgody na zmianę regulaminu równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy na prowadzenie konta klienta w sklepie.  Brak sprzeciwu uznaje się za akceptację zmian.

5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w regulaminie są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. DLH nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8. W przypadku chęci złożenia przez klienta zamówienia hurtowego, prosimy o bezpośredni kontakt z DLH pod adresem email: sklep@diliho.pl. Sprzedaż realizowana przy wykorzystaniu sklepu nie jest sprzedażą hurtową.

9. Wszelkie Załączniki powołane w treści niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

check Dodano do porównania