REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

 

§ 1.

Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa:

     a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

     b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

     c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

     d) politykę prywatności;

     e) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
DLH – Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508472, posiadająca: numer NIP: 5213671301, numer Regon: 147226279, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000 złotych; Do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep – w zakresie działalności sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: sklep@diliho.pl, numer telefonu: 22 455 55 55.
instytucja pośrednicząca – oznacza przedsiębiorcę oferującego usługę płatniczą, w ramach której klient sklepu internetowego przekazuje środki dla celów zapłaty DLH, w tym systemy płatności, pod auspicjami których zostały wydane elektroniczne instrumenty płatnicze, w szczególności karty płatnicze (w szczególności MasterCard i Visa) oraz przelewy bankowe;
newsletter – biuletyn zawierający informacje handlowe o ofercie sklepu, rozsyłany w formie elektronicznej do usługobiorców, za pomocą poczty elektronicznej;
osoby trzecie – osoby inne niż usługodawca i usługobiorca, określeni poniżej;
PayU – dostawca usługi płatności internetowych – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 złotych, kapitał wpłacony 4.944.000 złotych;
regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności;
regulamin sklepu – Regulamin sklepu internetowego DILIHO spółki Digital Lifestyle House sp. z o.o., opublikowany na stronie https://diliho.pl/ w zakładce „Regulamin”;
serwis internetowy – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem https://diliho.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
sklep – sklep internetowy prowadzony przez DLH pod witryną https://diliho.pl;
strony – usługodawca i usługobiorca;
system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – prawo telekomunikacyjne;
środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;
usługobiorca – podmiot, korzystający z serwisu internetowego, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
usługodawca – DLH.

 

§ 3.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy następujące usługi:

     a) usługi informacyjne;

     b) usługi komunikacyjne;

     c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu.

2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu internetowego.

 

§ 4.

Zakres usług informacyjnych.

1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne oraz poprzez wysyłanie do usługobiorcy informacji handlowej o ofercie sklepu, za pośrednictwem newslettera.

2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące usługodawcy i profilu jego działalności, w szczególności świadczonych przez usługodawcę usług, informacje o osobach wskazanych przez usługodawcę do kontaktu;

b) usługi, w ramach których usługobiorca zamawia otrzymywanie informacji handlowych na temat oferty sklepu, za pośrednictwem newslettera.

 

§ 5.

Zakres usług komunikacyjnych.

Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem w ramach struktury organizacyjnej usługodawcy w zakresie związanym z prowadzoną przez usługodawcę działalnością gospodarczą.

 

§ 6.

Zakres usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego.

1. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu polegają na umożliwieniu usługobiorcy składania zamówień na produkty dystrybuowane przez usługodawcę za pośrednictwem sklepu.

2. Szczegółowe zasady sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu określa regulamin sklepu.

 

§ 7.

Warunki świadczenia usług.

1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

     a) przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0.);

     b) monitor o rozdzielczości 1024x768;

     c) włączona obsługa Cookies i Java Script.

2. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w § 7 ust. 1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Ze względów bezpieczeństwa usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez usługobiorcę ostatniej czynności.

4. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu internetowego.

 

§ 8.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia postanowień niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy usługobiorca, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z serwisu internetowego.

4. Usługobiorca może dokonać subskrypcji wydanego przez usługodawcę newslettera, poprzez:

    a) kliknięcie ikony newslettera na stronie internetowej https://diliho.pl/,

    b) wpisanie swojego adresu e-mail do formularza i wysłanie go, po uprzednim zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu 
        danych osobowych w postaci adresu e-mail usługobiorcy, na potrzeby subskrypcji newslettera oraz wyrażeniu zgody na 
        przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy w postaci adresu e-mail, na potrzeby subskrypcji newslettera, zakreślając 
        odpowiednie pole na stronie newslettera,

    c) potwierdzeniu subskrypcji newslettera, poprzez aktywację linku aktywacyjnego, jaki usługobiorca otrzyma na swój adres 
        e-mail po wybraniu żądania dokonania subskrypcji newslettera w sposób opisany powyżej,

    d) po potwierdzeniu subskrypcji newslettera w sposób opisany w ust. 4 lit. c) powyżej, usługobiorca otrzyma wiadomość 
        e-mail potwierdzającą aktywację newslettera.

5. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna i może być w każdej chwili odwołana poprzez kliknięcie przez usługobiorcę w link dezaktywujący, jaki usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail wraz z potwierdzeniem subskrypcji newslettera oraz który będzie się znajdował w każdym newsletterze.

6. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej https://diliho.pl/ w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

7. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony https://diliho.pl/ umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 9.

Polityka prywatności.

1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulaminu stanowią politykę prywatności określającą zasady ochrony danych osobowych użytkowników, korzystających z serwisu internetowego – w tym ze sklepu.

2. Twoje dane osobowe są bezpieczne. DLH zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).

3. Kto jest administratorem Twoich danych i jak można się z nim skontaktować?

a) administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508472, posiadająca: numer NIP: 5213671301, numer Regon: 147226279, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000 złotych.

Administratorem danych osobowych mogą być również inne podmioty, w szczególności wskazane w regulaminie sklepu.

b) możesz skontaktować się z administratorem poprzez: rodo@diliho.pl.

4. Jakie dane przetwarza DLH?

a) Podczas rejestracji użytkownika, DLH przetwarza: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres IP;

b) Podczas kupowania produktów w sklepie DLH przetwarza: imię, nazwisko, firmę, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres e-mail, adres IP, rodzaj dowodu zakupu, rodzaj kupowanego produktu oraz jego ilość i cenę;

c) Podczas zapisania się do newslettera DLH przetwarza Twój adres e-mail;

d) Podczas wymiany korespondencji przy okazji np. procedury reklamacyjnej, DLH może dodatkowo przetwarzać dane w postaci numeru zamówienia.

5. Kiedy zbierane są Twoje dane? Twoje dane jako usługobiorcy DLH zbiera podczas korzystania z serwisu internetowego, na przykład podczas:

a) rejestracji w sklepie, w trakcie rejestracji konta;

b) weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych usługobiorców (np. podczas logowania);

c) zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu;

d) realizacji zawartych umów sprzedaży;

e) wysłania do DLH informacji o chęci nawiązania współpracy lub złożenia zamówienia hurtowego;

f) korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego.

6. Dlaczego zbieramy Twoje dane? Twoje dane są nam potrzebne, do:

a) korzystania przez Ciebie z funkcjonalności serwisu internetowego, w tym sklepu;

b) zawierania i realizowania umów sprzedaży, które zawierasz z DLH przy pomocy sklepu;

c) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie regulaminu sklepu;

d) obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży, w tym prowadzenia procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;

e) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

f) prowadzenia korespondencji z Tobą;

g) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

h) sporządzania dokumentacji zawieranych umów;

i) przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie serwisu internetowego;

j) badań statystycznych;

k) celów archiwalnych;

l) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych? Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji o ofercie sklepu za pośrednictwem newslettera;

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu), lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas składania zamówień w sklepie;

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (DLH) – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy DLH to na przykład:

(i) dochodzenie roszczeń przysługującym DLH;

(ii) zaspokajanie roszczeń kierowanych do DLH lub obroną przed takimi roszczeniami;

(iii) marketing bezpośredni dotyczący naszych produktów i usług.

8. Czy podanie danych DLH jest obowiązkowe? Podanie danych osobowych DLH nie jest wymogiem ustawowym, a usługobiorca nie jest zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych jest dobrowolne i nie uzależniamy wykonania jakichkolwiek usług od uzyskania Twojej zgody na korzystania z Twoich danych w celach marketingowych i handlowych. Jeżeli zamówiłeś/aś u nas produkt w sklepie, to podanie danych jest konieczne dla wykonania umowy sprzedaży – bez tych danych nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

9. Kto może być odbiorcą Twoich danych? DLH szanuje Twoje dane osobowe oraz nie sprzedaje ich jakimkolwiek osobom trzecim. Aby móc realizować usługi świadczone przez serwis internetowy oraz umowy sprzedaży zawierane poprzez sklep, Twoje dane mogą zostać przekazane do:

a) firm kurierskich, które będą dostarczać zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu;

b) ubezpieczycieli, banków, SKOKów oraz operatorów systemu płatności zapewniającego obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym w szczególności do PayU;

c) podmiotów świadczących lub pośredniczących w usługach teleinformatycznych, w tym dostawców hostingu;

d) osób, organów i instytucji uprawnionych do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów;

e) podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną DLH;

f) podmiotów zajmujących się obsługą księgową DLH;

g) dane zbierane przez pliki cookies stosowane w serwisie internetowym mogą być przekazane do zaufanych partnerów DLH, o czym szerzej w §10 niniejszego regulaminu.

10. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych usługobiorców wybierających w sklepie płatność za pośrednictwem PayU zawierają postanowienia regulaminu sklepu oraz odpowiednie regulacje PayU, dostępne pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy.

11. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy -  Z racji, że serwery podmiotów prowadzących serwisy mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy Twitter mogą znajdować się poza państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, DLH może przekazywać dane osobowe zawarte w Twoich plikach cookies do takich państw.

Facebook (w tym Instagram), Google (w tym YouTube, Google+), Twitter oraz LinkedIn przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Instrukcje dot. uzyskania kopii z portali, których bazy danych znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdą Państwo poniżej:

Facebook – https://www.facebook.com/help/212802592074644

Google – https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=pl

Twitter – https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-yourtwitter-archive

LinkedIn - https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50286/dostep-do-informacji-o-koncie?lang=pl

12. DLH nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

13. Jak długo przetwarzane są Twoje dane? - Twoje dane osobowe, zebrane w związku z zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu, będą przechowywane przez okres w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących DLH od usługobiorców oraz roszczeń usługobiorców wobec DLH. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej, przechowywane będą przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie.

14. Jakie masz prawa? – w sprawach związanych z Twoimi danymi możesz się z nami kontaktować na adres: rodo@diliho.pl. Pamiętaj, że masz prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

c) żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważasz, że dotyczące Twoich danych przetwarzanie przez DLH narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie (np. w celu otrzymywania informacji handlowej). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy zamówień, faktury) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

15. Danych osobowych użytych do złożenia zamówień i zawarcia umów sprzedaży nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią tych umów.

16. W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.  W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z Twoim żądaniem, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.

17.  Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 16 powyżej jest wolne od opłat, jeśli jednak Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy pobrać rozsądną opłatę lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

§10.

Pliki cookies.

1. W celu dostosowania treści serwisu internetowego  do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb usługobiorców, DLH używa informacji zapisywanych przez serwery sklepu na urządzeniach końcowych usługobiorcy (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”. Serwery sklepu  mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.

2. „Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym usługobiorcy umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez użytkowników ze sklepu i jego funkcjonalności. „Cookies” co do zasady nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny sklepu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

3. Podczas korzystania przez usługobiorcę z serwisu internetowego, w tym sklepu, dochodzi do automatycznego zbierania danych dotyczących wizyty usługobiorcy, przechowywanych w plikach „cookies”, w szczególności:

a) adres IP;

b) typ przeglądarki;

c) typ systemu operacyjnego;

d) rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

e) czas spędzony przez usługobiorcę w serwisie internetowym.

4. W ramach serwisu internetowego DLH może stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

a) tzw. niezbędne pliki „cookies” umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;

b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu, pliki „cookies” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

c) tzw. funkcjonalne pliki „cookies” umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d) tzw. reklamowe pliki „cookies” umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. „Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z DLH reklamodawców, firmy badawcze czy dostawców aplikacji multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych zaufanych podmiotów, którym pozwalamy używać na naszych stronach „cookies”:

a) Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii oraz ich podmiotom powiązanym;

b)  Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

c) Linkedin Corp. z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

d) Youtube LLC z siedzibą w San Bruno, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

e) Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

f) Ceneo.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;

g) Opineo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

6. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu „cookies” na urządzeniu usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) usługobiorcy.

7.  Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Wyrażenie zgody przez usługobiorcę na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w sklepie.

 

§ 11.

Zabezpieczenie.

1. Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem DLH, gdy DLH zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

 

§ 12.

Sposób kontaktu.

1. W przypadku złożenia przez usługobiorcę zamówienia przy wykorzystaniu sklepu, DLH przesyłać będzie do usługobiorcy na podany przez usługobiorcę adres elektroniczny wiadomości e-mail:

  1. z potwierdzeniem złożenia zamówienia;

  2. z potwierdzeniem oczekiwania na dokonanie płatności;

  3. z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji;

  4. z potwierdzeniem wysłania przesyłki;

  5. z potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia.

2. W przypadku złożenia przez usługobiorcę zamówienia przy wykorzystaniu sklepu, DLH, dla usprawnienia procesu zakupów, może przesyłać do usługobiorcy na podany przez usługobiorcę adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z usługobiorcą telefonicznie na podany przez usługobiorcę numer telefonu jak również kontaktować się z usługobiorcą w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Powołany kontakt może być wykonywany w szczególności celem:

     a) udzielenia odpowiedzi na komentarze usługobiorcy;

     b) przekazania usługobiorcy informacji dotyczących zamówienia;

     c) wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.

3. W przypadku zasubskrybowania przez usługobiorcę newslettera, DLH może przesyłać do usługobiorcy na podany przez usługobiorcę adres elektroniczny zamówioną informację handlową o ofercie sklepu.

 

§ 13.

Reklamacje.

1. Usługobiorcy (użytkownicy) mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym regulaminem, w szczególności w sprawach dotyczących usług świadczonych przez DLH za pomocą serwisu internetowego.

2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500) lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: reklamacje@diliho.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

     a) oznaczenie usługobiorcy;

     b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. DLH dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 

§ 14.

Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu internetowego lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu internetowego, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu internetowego.

3. O ile z odrębnych regulacji, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie wynika odmiennie, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność informacji prezentowanych w ramach serwisu internetowego, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.

4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu internetowego przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu internetowego sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu internetowego przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, a także prawo do:

     a) zmian danych zawartych w ramach serwisu internetowego;

     b) zmian parametrów technicznych serwisu internetowego;

     c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu internetowego;

     d) całkowitego wycofania serwisu internetowego.

Powołane zmiany odnoszą swój skutek na przyszłość i wchodzą w życie z dniem opublikowania powołanych zmian w ramach strony internetowej https://diliho.pl/.

8. O treści zmian regulaminu, o których mowa w poprzednim ustępie, każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez usługodawcę w ramach strony internetowej https://diliho.pl/ wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu i utrzymanie tej informacji w ramach powołanej strony internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

9. Zmiana regulaminu sklepu odbywać się będzie na zasadach wskazanych w regulaminie sklepu.

10. O ile z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika odmiennie, w zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

check Dodano do porównania